lesyndromedelamonnaie.fr

Zakon o vlasništvu zemljišta

Pour en savoir plus
Table des matières

Extraits

Graphiques

Revue de presse

Auteur / Editeur

Divers

Contact   Magnifique institution que l’argent !

lesnina namještaj fotelje

crodux nagradna igra 6 kolo

gašperov akcija

pregled zemljišne knjige

tečajna lista

huawei nagradna igra 2018

jerome david salinger lovac u žitu

gospodin savršeni rtl play

komercijalni popust

izvrsenje drzavnog proracuna

Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima BD BiH

za katastarske čestice poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske potrebne za provedbu strateškog projekta. Poljoprivredno zemljište u vlasništvu države prodaje se izravnom pogodbom ako zainteresirana osoba podnese zahtjev Ministarstvu kojem prilaže dokaz o ispunjavanju uvjeta.
,

Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima - Zakon.hr

Novi Zakon o poljoprivrednom zemljištu stupio je na snagu 9. ožujka 2018. i njime se uređuje održavanje i zaštita poljoprivrednog zemljišta, korištenje poljoprivrednog zemljišta, promjena namjene poljoprivrednog zemljišta i naknada, raspolaganje poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske i Zemljišni fond.
,

ZAKON O POLJOPRIVREDNOM ZEMLJIŠTU - Paragraf Lex

Skrećemo Vam pažnju na Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima koji u odredbama članka 391. govori o raspolaganju nekretninama u vlasništvu jedinica lokalne samouprave i navodi u stavku 1. da „nekretninu u vlasništvu jedinica lokalne samouprave i jedinica područne (regionalne) samouprave tijela nadležna za njihovo raspolaganje
,

E-SAVJETOVANJA

ZAKON O POLJOPRIVREDNOM ZEMLJIŠTU ("Sl. glasnik RS", br. 62/2006, 65/2008 - dr. zakon, 41/2009, 112/2015, 80/2017 i 95/2018 - dr. zakon)
,

PARCELACIJA I RAZVRGNUĆE SUVLASNIŠTVA …

(6) Republika Hrvatska ima pravo prvokupa poljoprivrednog zemljišta prodanog izravnom pogodbom ili na javnom natječaju za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države temeljem Zakona o poljoprivrednom zemljištu (»Narodne novine«, br. 66/01., 87/02., 48/05. i 90/05.), Zakona o poljoprivrednom zemljištu (»Narodne novine«, br
,

ZAKON O GRAĐEVINSKOM ZEMLJIŠTU FEDERACIJE …

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi Zakon o prometu nepokretnosti ("Službeni glasnik RS", br. 42/98 i 111/09) i Pravilnik o vođenju posebne evidencije o ugovorima o prometu nepokretnosti ("Službeni glasnik RS", broj 4/10). Član 18. Ovaj zakon stupa na snagu 1. septembra 2014. godine. Samostalni član Zakona o izmenama i
,

Zakon o poljoprivrednom zemljištu

ZAKON O VLASNIŠTVU I DRUGIM STVARNIM PRAVIMA BRČKO DISTRIKTA BOSNE I HERCEGOVINE ("Sl. glasnik Brčko Distrikta BiH", br. 11/2001, 8/2003, 40/2004 i 19/2007)
,

Pravo građenja: Loša zakonska rješenja nisu ispravljena ni

NN 84/2013 (3.7.2013.), Pravilnik o dokumentaciji potrebnoj za raspisivanje javnog poziva za zakup, zakup za ribnjake i zamjenu poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske. Na temelju članka 34. stavka 4. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“, broj 20/2018) ministar poljoprivrede, donosi
,

RASPOLGANJE POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM U …

(6) Republika Hrvatska ima pravo prvokupa poljoprivrednog zemljišta prodanog izravnom pogodbom ili na javnom natječaju za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države temeljem Zakona o poljoprivrednom zemljištu (»Narodne novine«, br. 66/01., 87/02., 48/05. i 90/05.), Zakona o poljoprivrednom zemljištu (»Narodne novine«, br
,

Zakon o građevinskom zemljištu FBiH | ADVOKAT PRNJAVORAC

Postupci koji su pokrenuti po zahtjevu za dodjelu građevinskog zemljišta u državnom vlasništvu radi građenja, prije stupanja na snagu ovog zakona, biće okončani u skladu sa odredbama Zakona o građevinskom zemljištu (“Službeni list SR BiH,” broj: 34/86 i 1/90, i 29/90 i Službeni list RBIH broj: 3/93 i 13/94), ukoliko je
,

,